σάββατο 24/10/15 – προβολή και bar από τους Παθογέννημα

παθογέννημα19:οο: προβολή animation και μετά θα ακολουθήσει bar οικονομικής ενίσχυσης (για την έκδοση εντύπου), από την ομάδα Παθογέννημα.

This entry was written by terraincognita , posted on Wednesday October 21 2015at 02:10 pm , filed under Αρχείο, Αφίσες and tagged , , . Bookmark the permalink . Post a comment below or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

css.php